GMR

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) vergadert minimaal vier keer per schooljaar.
Zij bespreekt dan voorgenomen beleid van het College van Bestuur dat gaat over zaken die op alle scholen hetzelfde geregeld moeten zijn: bijvoorbeeld onderwijskundige en organisatorische beleidsplannen en de jaarlijkse begroting. De GMR heeft een instemmings- en een adviesbevoegdheid.

De GMR bestaat uit 6 ouders en 6 personeelsleden. Zij vertegenwoordigen samen alle ouders en personeelsleden van de scholen van Floreer. In de GMR wordt gesproken over bovenschoolse zaken. De GMR houdt zich bijvoorbeeld bezig met de kwaliteit van het onderwijs, hoogbegaafden onderwijs en de realisatie van passend onderwijs. Of hoe het geld voor gebouwen verdeeld wordt over de verschillende scholen die deel uitmaken van Floreer.
Ieder lid zit in de GMR voor het belang van alle basisscholen van Floreer. GMR-leden onderhouden contact met de scholen en de MR'en van de scholen. Elk lid kan maximaal vier jaar zitting nemen in de GMR, leden worden gekozen aan de hand van verkiezingen.

Voorzitter van de GMR is Tamara de Munck, secretaris is Astrid de Bruin. De GMR is te bereiken via email astrid.debruin@sopoh.nl.