GMR

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 

Elke school van Floreer heeft een medezeggenschapsraad waarin ouders en personeel samen invloed uitoefenen op het schoolbeleid. Op bestuursniveau is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) actief. De GMR is een proactieve en deskundige medezeggenschapsraad. Met passie, plezier en professionaliteit draagt de GMR bij aan het realiseren van goed openbaar onderwijs binnen Floreer waarbij kinderen worden uitgedaagd en uitgenodigd om hun eigen pad naar wereldburgerschap te ontdekken. We vinden het ook belangrijk dat ouders zich verbonden voelen en personeel de kans krijgt om optimaal te groeien en te ontwikkelen.

Wat doet de GMR precies?

De GMR is een belangrijke gespreks- en sparringpartner van het bestuur. Onderwerpen die bijvoorbeeld op de agenda van de GMR staan zijn: het bovenschoolse koersplan van Stichting Floreer, de bestuursbegroting, het bestuursformatieplan, belangrijke landelijke ontwikkelingen zoals de aanpak van het personeelstekort en bovenschoolse beleidsplannen. De GMR heeft inspraak (instemmingsrecht) op allerlei onderwerpen en geeft het bestuur advies (adviesrecht) over het beleid. Ook heeft de GMR een belangrijke rol in de benoeming  van de leden van het College van Bestuur (CvB) en van de Raad van Toezicht (RvT). De GMR kijkt naar wat goed is voor Floreer en behartigt in het bijzonder de belangen van leerlingen, ouders en personeel.

Wie zitten er in de GMR?

De GMR bestaat uit een betrokken groep van zes ouders en zes personeelsleden. De medezeggenschapsraden van de Floreerscholen kiezen de leden, maar een GMR-lid hoeft niet zelf lid te zijn van een MR. Elke ouder en elke medewerker van de scholen van Floreer kan zich kandidaat stellen voor het lidmaatschap van de GMR. Leden worden voor drie jaar benoemd, waarna een herbenoeming kan plaatsvinden. Op dit moment is de GMR op zoek naar nieuwe leden.

Bekijk hier de video over de GMR.  Wil je de GMR komen versterken of wil je eerst meer weten? Aarzel niet en stuur een berichtje naar gmr@sopoh.nl.

Vergaderingen

De GMR vergadert gemiddeld zes keer per jaar (’s avonds), organiseert minimaal twee keer per jaar scholing en een MR-GMR avond, waarin aandacht wordt besteed aan actuele onderwijsthema’s.  De eerstvolgende MR-GMR avond is op woensdag 17 mei 2023. Naast de reguliere overlegvergaderingen met het College van Bestuur vergadert de GMR ook twee keer per jaar met de Raad van Toezicht; meestal over een actueel thema, zoals bijvoorbeeld de IKC-ontwikkeling binnen Floreer.

De GMR vergadert van 19.00 tot 20.30 uur op één van de scholen van Floreer (zie vergaderplanning). Wil je een vergadering als toehoorder bijwonen, stuur dan een e-mail naar gmr@sopoh.nl.
Hier staan alle notulen van de GMR vergaderingen.

Meer informatie over het werk van de GMR vind je in het jaarverslag en activiteitenplan. Heb je vragen over het werk van de GMR, wil je een keer een vergadering bijwonen of lijkt het je leuk om lid te worden van de GMR? Stuur dan een bericht naar gmr@sopoh.nl.

Documenten