Organisatie

Floreer is een dynamisch en betrokken onderwijsbestuur. Onder Floreer vallen 17 scholen, die allemaal in de Haarlemmermeer liggen. Bij Floreer werken ongeveer 500 medewerkers, die met elkaar de zorg hebben voor en onderwijs geven aan ongeveer 4500 leerlingen.

College van Bestuur

Het College van Bestuur geeft leiding aan Floreer en is eindverantwoordelijk voor het onderwijs en de opvang. Regelmatig overlegt het bestuur met de schooldirecteuren om richting te geven aan beleid en om goed op de hoogte te blijven van wat er speelt op de scholen. Het College van Bestuur zet het strategisch beleid uit en zorgt voor impulsen en beleidsontwikkelingen voor het onderwijs en de opvang op de scholen van Floreer.

Het College van Bestuur vormt ook een schakel met de omgeving door contacten te onderhouden met het regionale onderwijsveld en de gemeentelijke politiek. Het College van Bestuur bestaat uit twee personen.

Per 1 juli is Sjoerd Arlman afgetreden i.v.m. privéomstandigheden. Per 1 juli is Juliët benoemd als lid College van Bestuur a.i. 

Judy Menger 
Voorzitter College van Bestuur

Juliët van der Lugt
Lid College van Bestuur a.i.

Floreer

Servicebureau

Het Servicebureau ondersteunt de scholen en verzorgt de zaken die schooloverstijgend zijn. Het Servicebureau heeft de volgende domeinen: HR&O (HR & Ontwikkeling), Bedrijfsvoering en KIOO (Kwaliteit en Innovatie van Onderwijs en Opvang). Daarnaast is er een bestuurssecretaris die het College van Bestuur en de Raad van Toezicht ondersteunt.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) wordt benoemd door de gemeenteraad van de Haarlemmermeer. De RvT adviseert en controleert het bestuur. De Raad vergadert ongeveer 6 keer per jaar. De RvT staat op afstand van de stichting, maar neemt wel intensief kennis van wat er binnen de stichting speelt. Zo zien zij toe op het beleid, de onderwijskwaliteit en het financieel beheer van het bestuur.

De leden van de Raad van Toezicht zijn:

  • Esther Hollenberg (voorzitter RvT / lid remuneratiecommissie / voorzitter kwaliteitscommissie)
  • Marietje Beemsterboer (lid RvT / lid remuneratiecommissie/ lid kwaliteitscommissie)
  • Paul Slier (lid RvT / lid huisvestingscommissie / lid financiële commissie)
  • Alexander van Mazijk (vice-voorzitter RvT / lid financiële commissie)
  • Anke Huntjens (lid RvT / lid huisvestingscommissie / lid kwaliteitscommissie)

Hoofd en nevenfuncties van de Raad van Toezicht staan vermeld in het jaarverslag.

Code goed bestuur

Floreer onderschrijft het belang van verantwoord besturen en volgt daarin de code voor goed bestuur zoals deze door de PO-Raad is opgesteld.